Garantiitingimused

OPTIMUS SYSTEMS AS ÜLDISED GARANTII- JA VASTUTUSTINGIMUSED

Käesolevaga sätestatakse Optimus Systems AS vastutus tema poolt tarnitavate SEADMETE/LAHENDUSTE ja/või TEENUSTE rikete korral ning tarne/müügi/töövõtugarantii tingimused, mille Optimus Systems AS oma KLIENTIDELE annab.

 1. DEFINITSIOONID

1.1. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA tähendab Optimus Systems AS, registrikood 11096397, asukoht A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn Eesti;

1.2. KLIENT tähendab juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kes on sõlminud MÜÜJA/TÖÖVÕTJAGA müügi-, töövõtu- või muu lepingu, et saada temalt SEADMEID/LAHENDUSI ja/või TEENUSEID;

1.3. SEADMED/LAHENDUSED tähendavad madalpinge valveseadmestikke ja nõrkvoolusüsteeme ning muid turva-, tarkvara- ja insenerilahendusi, sh nende komponentide müüki, projekteerimist paigaldamist ja seadistamist;

1.4. TEENUSED tähendavad konsultatsiooni, hooldusteenust, rikete lahendamist ja nendele reageerimist, järelevalvet ja muid teenuseid;

1.5. TARKVARA tähendab mistahes arvutiprogramme ja lahendusi, mis antakse KLIENTIDEGA sõlmitud lepingu(te) alusel neile kasutamiseks ning mis on vajalikud MÜÜJA/TÖÖVÕTJA pakutavate SEADMETE/LAHENDUSTE ja/või TEENUSTE funktsioneerimiseks;

 1. GARANTII

2.1. Käesolevaga annab MÜÜJA/TÖÖVÕTJA tema pakutavatele SEADMETELE/LAHENDUSTELE ja/või TEENUSTELE garantii (GARANTII). Kui TÖÖVÕTJA ja KLIENDI vahel sõlmitud kokkulepe näeb ette teistsugused garantiitingimused, kohaldatakse viimaseid osas, milles need on vastuolus käesoleva GARANTII tingimustega. GARANTII kehtib Eesti Vabariigi territooriumil tarnitud SEADMETELE/LAHENDUSTELE ja osutatud TEENUSTELE. Lisaks GARANTIIST tulenevatele õigustele on KLIENDIL muud seadusest tulenevad õigused.

2.2. SEADMETE/LAHENDUSTE puhul eeldatakse GARANTII laienemist neile, TEENUSTE puhul laieneb GARANTII nendele TEENUSTELE, mille osutamise kokkuleppes on GARANTII kehtivusele nende suhtes viidatud. GARANTIIST tulenevate õiguste teostamiseks tuleb pöörduda MÜÜJA/TÖÖVÕTJA poole.

2.3. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA poolt koostatud SEADMED/LAHENDUSED on enne KLIENDILE tarnimist kontrollitud ja testitud. Seetõttu annab MÜÜJA/TÖÖVÕTJA neile GARANTII seoses tarnitud SEADMETE/LAHENDUSTE ja/või TEENUSTE kvaliteedi, seisundi või spetsifikatsioonidega:

2.3.1. Kui MÜÜJA/TÖÖVÕTJA tarnitud mis tahes SEADMETES/LAHENDUSES ja/või TEENUSES ilmneb 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul alates nende tarnimisest (KLIENDILE üleandmisest) mis tahes defekt või rike, mille põhjuseks on defektne materjal või standarditele mittevastav töötlus, garanteerib MÜÜJA/TÖÖVÕTJA KLIENDILE nimetatud defekti või rikke kõrvaldamise remondi või väljavahetamise teel, võtmata selle eest KLIENDILT tasu, eeldusel, et KLIENT teavitab MÜÜJA T/TÖÖVÕTJAT niisugusest defektist või defektsest SEADMETEST/LAHENDUSEST esimesel mõistlikul võimalusel (tarbijaks oleva KLIENDI puhul kuni kahe kuu jooksul).

2.3.2. GARANTII ei laiene TARKVARAGA seotud probleemidele, eelkõige juhtudele, kus TARKVARA ei ühildu muu tarkvaraga, mida KLIENT kasutab ja mille ei ole paigaldanud MÜÜJA/TÖÖVÕTJA.

2.4. GARANTII järgne remont teostatakse TÖÖVÕTJA töökojas või, kui võimalik, SEADME/LAHENDUSE asukohas. Garantiiremondi ajaks ei võimaldata KLIENDILE asendusseadmeid, välja arvatud juhul, kui MÜÜJA/TÖÖVÕTJA ja KLIENDI vahel on kokku lepitud teisiti. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA ei viivita garantiiremondi teostamisega põhjendamatult.

2.5. SEADMETE/LAHENDUSTE komponentide ja TARKVARA tootjate pakutav garantii võib MÜÜJA/TÖÖVÕTJA pakutava GARANTII oma mahult ja kestuselt ületada. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA nõustub niisuguse laiendatud tootja garantiist tulenevad õigused KLIENDILE üle andma, kuid MÜÜJA/TÖÖVÕTJAT ei saa ühelgi juhul lugeda niisuguse laiendatud tootja garantii eest vastutavaks.

2.6. GARANTII laieneb kõikidele SEADMETE/LAHENDUSTE või TEENUSTE elementidele, mis on GARANTII alusel parandatud ja/või asendatud, samas kehtib ka nende suhtes GARANTII esialgse tähtajaga, st asendatud või parandatud asja suhtes ei pikene GARANTII tähtaeg parandamise/asendamise aja kestuse võrra ega anta parandatud/asendatud asjale uut garantiid.

2.7. Käesolev GARANTII ei laiene defektidele, mille tekkepõhjuseks on:

 1. tavapärane, kasutamisega kaasnev loomulik kulumine;
 2. SEADMETE/LAHENDUSTE ja/või TEENUSTE väärkasutus, sh lõhkumine;
 3. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA või SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE või TARKVARA tootjate koostatud kasutusjuhendite mittejärgimine KLIENDI või kolmandate isikute poolt;
 4. SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja/või TARKVARA hoolduse teostamine MÜÜJA/TÖÖVÕTJA ja/või tootja hooldusjuhistele mittevastavalt;
 5. SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja/või TARKVARA muutmine, hooldus või parandamine MÜÜJA/TÖÖVÕTJAGA kooskõlastamata ja MÜÜJA/TÖÖVÕTJA heakskiiduta;
 6. SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja/või TARKVARA ebanormaalsed (tavapärasest oluliselt erinevad ja nende funktsioneerimist mõjutavad) töötingimused;
 7. Vääramatu jõu olukorrad, st asjaolud, mille üle MÜÜJA/TÖÖVÕTJAL puudub kontroll (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, loodusjõudude põhjustatud asjaolud);
 8. mis tahes joonised, kujundus ja/või spetsifikatsioon, mis ei ole koostatud MÜÜJA/TÖÖVÕTJA poolt, kuid mille kasutamist SEADMETE/LAHENDUSTE ja/või TEENUSTE tarnimisel KLIENT soovib (välja arvatud, kui see tulenes MÜÜJA/TÖÖVÕTJA poolt antud puudulikust teabest).

2.8. Kõik SEADMED/LAHENDUSED, TEENUSED ja TARKVARA tuleb pärast nende paigaldamist või installeerimist testida, et kindlustada nende asjakohane paigaldus või installeerimine ja töökorras olek. Juhul, kui paigaldus või installeerimine viiakse läbi KLIENDI poolt (st seda ei tee MÜÜJA/TÖÖVÕTJA), peab KLIENT niisuguste testimiste kohta registrit asjakohases testimisaruandes, nagu vastavate standarditega määratud ja/või tootja või MÜÜJA/TÖÖVÕTJA poolt soovitatud. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA ei vastuta defektide ega kahjustuste eest, mis tulenevad ebaõigest paigaldusest või installeerimisest või tööst mis tahes isiku poolt peale MÜÜJA/TÖÖVÕTJA enda.

2.9. Käesolev GARANTII ei laiene KLIENTIDELE, kes ei ole SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja TARKVARA täishinda maksetähtajaks tasunud.

 1. TÖÖVÕTJA LEPINGULISE, SEADUSEST TULENEVA JA GARANTIIVASTUTUSE ULATUS

3.1. MÜÜJA/TÖÖVÕTJA GARANTII järgne vastutus on mis tahes defekti ilmnemisel piiratud niisuguse defekti kõrvaldamise kuludega või kahjustatud SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja/või TARKVARA või nende osade asenduskuludega vastavalt GARANTII tingimustele.

3.2 .MÜÜJA/TÖÖVÕTJA ei vastuta käesoleva GARANTII, lepingu ega seaduse alusel mistahes varalise või mittevaraliste, otseste või kaudsete kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis KLIENT kannab seoses SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja/või TARKVARA defektidega, välja arvatud kui see oli põhjustatud MÜÜJA/TÖÖVÕTJA poolsest tahtlusest või raskest hooletusest või kui tegemist on tarbijast KLIENDIGA, kelle suhtes seadus kahju hüvitamise imperatiivselt ette näeb. Viimasel juhul vastutab MÜÜJA/TÖÖVÕTJA vaid selliste kahjude eest, mis on põhjuslikus seoses SEADMETE/LAHENDUSTE, TEENUSTE ja/või TARKVARA riketega. KLIENT kohustub võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud, et kahju tekkimise ohtu välistada ja kahju tekkimisel selle suurust minimeerida.

/Garantiitingimused on kinnitatud 01.05.2020/